God selskabsledelse

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB’s ejerrolle. Statens ejerskab må dog udøves under respekt for bestyrelsens og direktionens beslutningskompetence.

DSB’s bestyrelse overvåger virksomhedens resultater, ledelse og organisation på vegne af transportministeren, mens direktionen har det daglige ansvar for driften. Ligesom andre virksomheder, der er helt eller delvist ejet af staten, er DSB underlagt selskabsloven og årsregnskabsloven. Det juridiske grundlag for styring og tilsyn med DSB udgøres herudover af lov om ministeransvarlighed, lov om DSB samt anden relevant lovgivning. DSB’s formål, ledelse og opgaver er regelsat i DSB-loven.

Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og DSB-loven regulerer regnskabsområdet. Herudover skal DSB udarbejde delregnskaber, som er underlagt regnskabsreglementet for DSB. Loven, vedtægterne, bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruksen afspejler DSB’s ansvar for, som samfundsejet virksomhed, at udøve god selskabsledelse i alle henseender.

Virksomhedsmødet

Bestyrelsen

Revisionsudvalg

Vederlagsudvalg

Materieludvalg

Direktionen

Orientering af Transport-, Bygnings- og Boligministeren

Revision

Kommunikationspolitik