Information til lokomotivførerkandidater

Her på siden kan du læse og finde svar på stort set alle lokomotivførerspørgsmål du end måtte have. Kan du ikke finde dit svar på denne side, er du meget velkommen til at kontakte os på dsb-rekruttering@dsb.dk

Spørgsmål og svar

 • Du skal som ansøger opfylde mindst et af de følgende kriterier:

  • har bestået matematik eller fysik på minimum niveau b
  • er faglært inden for en teknisk erhvervsuddannelse
  • har en videregående uddannelse inden for det tekniske område
  • efter endt uddannelse har arbejdet mindst 18 måneder som letbanefører
  • har arbejdet mindst 18 måneder som rangist, køremand eller anden stilling, der kræver A certifikat jf. gældende bekendtgørelse
  • har arbejdet mindst 24 måneder inden for et fagligt område, der kunne dækkes af en overenskomst indgået i mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund.
  • er uddannet pilot eller har anden relevant erfaring eller uddannelse efter Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbunds bedømmelse

  For alle ansættelser gælder, at du skal have bestået engelsk på minimum niveau d.

  1. Man deltager på informationsmødet. Her får man svar på sine spørgsmål, og man får mulighed for at møde ledere, repræsentanter fra HR (personaleafdelingen) samt kommende kolleger.
  2. Man gennemfører en test hos DSB, som skal bestås på et bestemt niveau.
  3. Man kommer til en samtale med en ansættende leder, en rekrutteringskonsulent og en faglig repræsentant. Samtalen varer ca. 1 time
  4. Man skal helbredsgodkendes hos egen læge og hos en øjenlæge. Det er Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, der afgør, om man kan helbredsgodkendes.
  5. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen godkender kandidaten på baggrund af straffeattesten.
 • Uddannelsen er en vekslen imellem teori og praktik.

  Den er ikke specielt boglig – men der er en del læsestof, og stoffet er teknisk. Der er en del udenadslære især omkring sikkerhed.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår enten i Ballerup eller i Tønder

  Den praktiske del foregår med udgangspunkt i den by, du er ansat i. Du kører med en kørelærer.

  lokomotivfører-uddannelsesforløb

 • Man tjekker ind, får sin arbejdsseddel og opdaterer sig på de elektroniske medier (pc/iPad). Tjekker sit dueslag for post. Derefter følger man sin arbejdsseddel resten af dagen, hvori der også er indlagt kortere og længere pauser.

  Man er alene under kørslen.

  En del af jobbet er, at man fejlfinder og fejlretter i det omfang, man har lært. Man skal ikke vedligeholde og reparere materiellet.

  Man vil møde kunder på perronen, og man bliver skolet i kontakten med kunderne og kundeservice.

 • Vagter kan placeres over hele døgnet:

  • Mellem kl. 04:30 og 01:30 max 9,5 timer.
  • Mellem kl. 01:30 og 04:30 max 8 timer.
  • Der må højst planlægges 7 nattevagter pr. kalendermåned.

  Man skal kende sine vagter minimum 8 dage forud og sine fridage senest den 25. i måneden forud.

  Turtildeling foregår én gang om året ved ansøgning.

  • Den enkelte medarbejder får tilskrevet 25 feriedage pr. år + 5 feriefridage.
  • Sommerferieafviklingen foregår i perioden 1. maj til 30. september og vinterferieafviklingen fra 1. oktober til 30. april.
  • Ferieafviklingen følger ferieloven.
  • Fridage: Der tildeles mindst 104 årlige fridage, hvor mindst 26 skal gives som weekend friheder, hvori der indgår en lørdag eller søn- og helligdage. 10 ud af de 26 weekend friheder skal ligge på en sammenhængende lørdag og søndag
  • Der må maksimalt være 7 arbejdsdage imellem to fridage.
  • Fridagslængden: En fridag skal indeholde et kalenderdøgn og have en varighed på mindst 40 timer.
 • Der er uniformsregler og -pligt for lokomotivførere.

  Når man bliver ansat, får man en startpakke. Derefter får man hvert år tildelt et antal point, hvorefter man kan købe uniformsdele via en elektronisk portal. Uniformsdelene sendes enten til privatadressen eller til tjenestestedet efter eget valg.

  • Den yngste lokomotivfører vi har ansat er pt. 22 år, og den ældste er 69 år. Vores gennemsnitsalder for lokomotivførerne er 49 år.
  • Der er 1690 lokomotivførere, og af dem er ca. 4 % kvinder.
 • Som ansat i DSB er man automatisk tilmeldt en sundhedsforsikring efter 3 måneders ansættelse. Derudover er der adgang til en række forskellige rabatmuligheder og man får ligeledes tildelt et DSB togkort.

 • DSB er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), ejet af Transport- & Byggeministeriet. Det betyder, at DSB skal drives på forretningsmæssigt grundlag.

  DSB har en trafikkontrakt med staten. Kontrakten bestemmer, det antal strækninger DSB skal drive, og dækker ca. halvdelen af DSB’s indtægter. Nuværende trafikkontrakt løber fra 2015-2025.

  DSB ejer ikke skinnerne. Infrastrukturen (skinner, signaler, mv.) forvaltes af Banedanmark, hvorefter vi køber adgang.