Rapporter og regnskab

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB's ejerrolle. Statens ejerskab må dog udøves under respekt for bestyrelsens og direktionens beslutningskompetence.

DSB's bestyrelse overvåger virksomhedens resultater, ledelse og organisation på vegne af transportministeren, mens direktionen har det daglige ansvar for driften. DSB er ligesom andre virksomheder, der er helt eller delvist ejet af staten, underlagt aktieselskabsloven og årsregnskabsloven.

DSBs formål, ledelse og opgaver er reguleret i DSB-loven. På regnskabsområdet er DSB underlagt årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og DSB-loven. Herudover skal DSB udarbejde delregnskaber, som er underlagt regnskabsreglementet for DSB.

Årsrapporter

Her kan du finde årsrapporter DSB og fra DSB S-tog samt  miljørapporter fra DSB

Regnskab

Her kan du læse om DSB's økonomi ved at gennemgå tallene i det aktuelle årsregnskab, halvårsrapport og kvartalsrapport.

Tal om togrejser

Find tal om rejser og rejsende på de enkelte stationer.

Rapportering til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

DSB afleverer løbende måneds-, kvartals-, halvårs og årsrapporter om togdriften til Transport- og Bygningsministeriet. Rapporteringen er en del af Trafikkontrakten, der er indgået mellem ministeriet og DSB for perioden 2015 – 2024

Servicekvalitetsrapporter

Her kan du læse DSB’s servicekvalitetsrapporter

Servicestandarder for Trafikinformation

Her kan du læse DSB's Servicestandarder for Trafikinformation

Fremtidens Tog

Her kan du finde udvalgte dokumenter om Fremtidens Tog programmet.
Læs mere her