DSB Økonomi

DSB Økonomi er delt op i følgende områder:

  • Ejendomme
  • Ejendoms- og Stationsservice
  • Finans & Risikostyring
  • Indkøb
  • IT
  • Model & Analyse
  • Regnskab
  • Økonomikonsolidering og analyse

Ejendomme
Ejendomme står for udvikling, vedligeholdelse, drift og administration af DSB's mere end 3.000 bygninger, heraf er 298 stationer. Målet for Ejendomme er, at stationerne skal være effektivt udnyttet og indrettet ligetil for kunderne, samtidig med at arealerne udvikles så værdierne optimeres.

Ejendoms & Stationsservice
Ejendoms- og Stationsservice er ansvarlig for at skabe velholdte, rene og funktionelle stationer til gavn for DSB’s kunder. Ejendomsservice sikrer, at DSB’s bygninger er velvedligeholdte. Stationsservice sikrer, at stationerne fremstår rene og pæne, og at vores tekniske hjælpemidler så som billetautomater, klippemaskiner, informationstavler, rejsekortudstyr mv. er brugbare og af høj kvalitet.

Finans & Risikostyring
Finans & Risikostyring har det overordnede ansvar for risikostyring, likviditet, lånoptagelse, forsikringsdækning mv. Finans tager sig af de finansielle aktiviteter, såsom styring af likviditetsudviklingen og arbejdskapital, fremskaffelse af likviditet ved at optage lån, afdække eksponering mod udsving i valutakurser og energipriser og udstedelse af garantier. Derudover er der ansvar for forsikringsdækning inklusiv dækning for eventuelle kontraktlige ansvarsforhold, og proces til skadeshåndtering. Der udstedes retningslinjer for de nævnte områder. Risikostyring varetager det overordnede og koordinerende ansvar for en sund risikostyringsproces i forretningen, hvor de største risici dokumenteres og der skabes en bedre kvalitet og sammenhæng i risikostyring. I den forbindelse søges udvikling af evne til at spørge og svare på: 'hvad nu hvis'.

Indkøb
Indkøb har det overordnede ansvar for alle indkøbsaktiviteter undtagen indkøb af tog og handelsvarer (detail). Enheden skal sikre at DSB's indkøb varetages kommercielt forsvarligt gennem blandt andet at sikre indkøbssynergier samt tidssvarende og etisk korrekte indkøbs- og logistikprocesser. Tilsvarende skal sikres overholdelse af virksomhedens samt lovgivningens bestemmelser i relation til indkøb.

IT
IT har det overordnende ansvar for at tilvejebringe og drive IT løsninger for DSB. IT varetager indkøb og support af computer- samt telefoniudstyr. IT har ansvaret for udvikling og drift af de IT-systemer, der understøtter forskellige opgaver og arbejdsgange i DSB. IT håndterer al kontakt til det eksterne IT-marked, for at sikre de bedst mulige løsninger til vores kunder og brugere.

Model & Analyse
Model & Analyse er ansvarlig for langsigtet økonomisk fremskrivning og benchmark i DSB. Vi udarbejder strategiske flerårsbudgetter og langsigtede økonomiske analyser. I tæt tilknytning hertil forestår vi projektledelsen af forhandlingerne om en ny trafikkontrakt. Vi koordinerer samarbejdet med eksterne benchmark partnere og udarbejder benchmark-rapporter på virksomhedsniveau.

Regnskab
Regnskab er ansvarlig for de regnskabsmæssige aktiviteter i DSB, herunder bogholderiopgaver, opfølgning, afstemning, håndtering af skatter, afgifter og moms, samt udarbejdelse af periode- og årsregnskaber for virksomheden og dattervirksomheder. Herudover varetages regnskabsrelaterede opgaver såsom oprettelse og opdatering af stamdata i SAP, periodekørsler i SAP, procesoptimering og projekter i SAP. 

Økonomikonsolidering og analyse
Økonomikonsolidering og analyse er overordnet ansvarlig for DSB's økonomistyring, budgetlægning, opfølgning og rapportering. Herudover ligger ansvaret for udvikling og udarbejdelse af produktøkonomi, CAPEX også i Økonomikonsolidering og analyse. Afdelingen skal derudover understøtte og samarbejde med økonomicheferne i DSB’s datterselskaber og divisioner om den økonomiske støtte og sparring til forretningen.