Generelle betingelser for brug af DSB Plus

Version 1. Gyldig fra 26/4-2017.

Nedenstående betingelser (”Betingelser”) finder anvendelse for brugen af DSBs service DSB Plus ("DSB Plus"), ejet af DSB, CVR nr. 25 05 00 53 (herefter ”Selskabet”). Ved at bruge og besøge DSB Plus accepterer du nedenstående Betingelser.

Vi beder dig venligst gennemgå Betingelserne grundigt, inden du tager DSB Plus i brug. Vi opfordrer dig desuden til at orientere dig om vores cookiepolitik, som du kan finde her.

Hvis ikke du kan acceptere disse Betingelser, beder vi dig om ikke at benytte DSB Plus.

1. Generelt om DSB Plus

1.1 DSB.dk er en kundeplatform, hvor du kan se egne købstransaktioner, egen-oplyste data og få mulighed for at tilmelde dig forskellige services.

2. Rettigheder til DSB Plus

2.1 Navne- og varemærkerettigheder.

2.1.1 Alle navne, logoer og varemærker på DSB Plus tilhører Selskabet, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Selskabet.

2.1.2 DSB Plus’ indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Selskabet eller Selskabets samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

2.2 Kopiering, spredning og downloading.

2.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af DSB Plus eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner.

2.2.2 Downloading og anden digital kopiering af DSB Plus’ indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Selskabet.

3. Links til andre hjemmesider

3.1 DSB Plus kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Selskabet er ikke ansvarligt for indholdet af andre selskabers hjemmesider.

4. Ansvar

4.1 Information på DSB Plus gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Selskabet er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af DSB Plus.

4.2 Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

5. Erstatningsansvar

5.1 Selskabet er ikke ansvarligt for skade eller tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab, som kan opstå ved brug af DSB Plus.

5.2 Download sker på din egen risiko. Selskabet er ikke ansvarligt for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra DSB Plus, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.

5.3 Du accepterer, at DSB Plus udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at du ikke må foretage dig noget, der kan skade DSB Plus, herunder tilføje eller fjerne noget, eller forsøge at få adgang til dele af DSB Plus, der ikke er tiltænkt din adgang. Du må ikke anvende DSB Plus på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder. 

6. Misbrug

6.1 Såfremt Selskabet bliver bekendt med, at du misbruger DSB Plus eller ikke overholder Betingelserne, forbeholder Selskabet sig ret til at lukke din kundekonto og udelukke dig fra fremtidig brug af DSB Plus.

7. Personoplysninger

7.1. Idet der som led i brugen af DSB Plus indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at hen­føre til dig, har Selskabet i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

7.2. Selskabets behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondatalovgivningen. Dine oplys­ninger indsamles med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da de er nødvendige for at kunne opfylde vores aftale med dig.

7.3. Formålet med behandlingen af personoplysninger i DSB Plus er at give dig en platform, hvor du kan se egne købstransaktioner og oplysninger, du selv har opgivet, samt få mulighed for at tilmelde dig forskellige ser­vices.

7.4. I forbindelse med brugen af DSB Plus behandler Selskabet følgende personoplysninger:

  • Personlige oplysninger du selv indtaster i forbindelse med oprettelse af din profil. De oplysninger, vi behandler er som minimum navn, fødselsdato og e-mail. Følgende yderligere oplysninger behandles, såfremt du har indtastet disse: telefonnummer, adresse, CPR-nummer, købshistorik, interesser, rejsetype og abonnementer.
  • Hvis du har tilmeldt dig servicen ”Mine billetkøb” behandles oplysninger om købte billetter.
  • Hvis du har tilmeldt dig servicen ”Glemt kort”, behandler vi oplysninger om dit stamkortnummer og dit CPR-nummer.
  • Hvis du har tilmeldt dig servicen om trafikinformation, behandler vi oplysninger om dit telefonnummer og/eller din e-mailadresse.

7.5. Dine oplysningerne slettes senest 6 måneder efter, at du har afmeldt dig DSB Plus. Hvis du afmelder en service i DSB Plus, vil de oplysninger, som du har registreret for, at DSB kunne levere servicen, blive slettet 6 måneder efter afmelding.

7.6. Selskabet ajourfører løbende dine stamoplysninger ved brug af ekstern leverandører og ved videregivelse af dine oplysninger til CPR.

7.7. Oplysninger, som indsamles og behandles af DSB, behandles dels hos DSB dels hos DSB’s databehandlere. DSB benytter databehandlere i tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. DSB’s databehandlere i tredjelande er oplistet i DSBs privatlivspolitik.

7.8. Læs mere om DSB’s behandling af dine personoplysninger samt dine øvrige rettigheder i DSB’s privatlivspolitik her.

8. Andet

8.1 Brugernavn og password

8.1.1 Du har pligt til at behandle dit brugernavn og password fortroligt og du må således ikke udlevere det til andre.

8.1.2 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til DSB Plus uden et lovligt brugernavn og password.

8.2 Ændring af betingelser

8.2.1 Selskabet har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på DSB Plus, samt at nedlægge DSB Plus.

8.3 Ugyldighed

8.3.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.4 Lovvalg og værneting

8.4.1 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af DSB Plus. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

8.4.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af DSB Plus, skal afgøres ved de danske domstole.

Stamkort og værdiindlæg

LUK

Et stamkort indeholder dit navn, adresse og købte zoner samt et vellignende foto af dig selv på 25-35 x 35 mm. Ansigtet skal fylde 2/3 af billedet, og dit ansigt skal være tydeligt og genkendeligt. Religiøs hovedbeklædning er tilladt. 
Du får stamkort når du køber et fysisk Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort til Hovedstaden.

Ved fornyelse af Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort i DSB Billetautomat skal dit stamkort være fra efter 2007, og lavet hos DSB (i DSB Salg & Service, en 7-Eleven eller Kort & Godt på en DSB-station eller via www.dsb.dk).

Kort der er lavet hos fx Movia eller andre trafikselskaber, i kiosker med salg af billetter eller andre steder, kan desværre ikke bruges. Har du et sådan kort, kan du få lavet et nyt stamkort gratis i DSB Salg & Service på stationerne inkl. 7-Eleven på stationerne.

Værdiindlæg er dit udskiftelige indlæg i dit Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort med antal af zoner og gyldighedsperiode.