Generelle betingelser for brug af DSB Plus

Version 1. Gyldig fra 26/4-2017.

Nedenstående betingelser (”Betingelser”) finder anvendelse for brugen af DSBs service DSB Plus ("DSB Plus"), ejet af DSB, CVR nr. 25 05 00 53 (herefter ”Selskabet”). Ved at bruge og besøge DSB Plus accepterer du nedenstående Betingelser.

Vi beder dig venligst gennemgå Betingelserne grundigt, inden du tager DSB Plus i brug. Vi opfordrer dig desuden til at orientere dig om vores cookiepolitik, som du kan finde her.

Hvis ikke du kan acceptere disse Betingelser, beder vi dig om ikke at benytte DSB Plus.

1. Generelt om DSB Plus

1.1 DSB.dk er en kundeplatform, hvor du kan se egne købstransaktioner, egen-oplyste data og få mulighed for at tilmelde dig forskellige services.

2. Rettigheder til DSB Plus

2.1 Navne- og varemærkerettigheder.

2.1.1 Alle navne, logoer og varemærker på DSB Plus tilhører Selskabet, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Selskabet.

2.1.2 DSB Plus’ indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Selskabet eller Selskabets samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

2.2 Kopiering, spredning og downloading.

2.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af DSB Plus eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner.

2.2.2 Downloading og anden digital kopiering af DSB Plus’ indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Selskabet.

3. Links til andre hjemmesider

3.1 DSB Plus kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Selskabet er ikke ansvarligt for indholdet af andre selskabers hjemmesider.

4. Ansvar

4.1 Information på DSB Plus gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøj-agtigheden eller fuldstændigheden heraf. Selskabet er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af DSB Plus.

4.2 Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

5. Erstatningsansvar

5.1 Selskabet er ikke ansvarligt for skade eller tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab, som kan opstå ved brug af DSB Plus.

5.2 Download sker på din egen risiko. Selskabet er ikke ansvarligt for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra DSB Plus, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.

5.3 Du accepterer, at DSB Plus udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at du ikke må foretage dig noget, der kan skade DSB Plus, herunder tilføje eller fjerne noget, eller forsøge at få adgang til dele af DSB Plus, der ikke er tiltænkt din adgang. Du må ikke anvende DSB Plus på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder. 

6. Misbrug

6.1 Såfremt Selskabet bliver bekendt med, at du misbruger DSB Plus eller ikke overholder Betingelserne, forbeholder Selskabet sig ret til at lukke din kundekonto og udelukke dig fra fremtidig brug af DSB Plus.

7. Personoplysninger

7.1 Idet der som led i brugen af DSB Plus indhentes og behandles en række oplysninger, som det er muligt at henføre til dig, har Selskabet i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

7.2 Selskabets behandling af persondata sker under iagttagelse af persondatalovgivningen.

7.3 Formålet med indsamlingen af data på DSB Plus er, at give dig en platform, hvor du kan se egne købstransaktioner, egen-oplyste data og få mulighed for at tilmelde dig forskellige services. De oplysninger som du giver i forbindelse med DSB Plus, kan Selskabet sammenkøre med oplysninger, som du tidligere har givet til Selskabet. Selskabet benytter også dine oplysninger til at forbedre kundeoplevelsen på DSB Plus.

7.4 I forbindelse med brugen af DSB Plus indsamler Selskabet følgende oplysninger:

  • Personlige oplysninger du selv indtaster. Det kan være i forbindelse med et køb eller oprettelse af en profil. Oplysningerne kan fx være navn, adresse, fødselsdato, email, tlf nr, interesser, rejsetype, abonnementer.
  • Oplysninger om køb og bestillinger af fx billetter, kataloger, eller andre produkter. Hvis du har oprettet en profil, vil dit køb blive registreret. DSB registrerer IKKE oplysninger om dit betalingskort, når du handler i DSB Netbutik eller Webshop. Selve betalingen foregår gennem det autoriserede Dansk InternetBetalingsSystem (DIBS). Når du indtaster kortnummer, udløbsdato og CVC-kode, går oplysningerne direkte til Architra-de A/S, den virksomhed der er ansvarlig for betalingssystemet.
  • Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. Hvis du har oprettet en profil vil der være en henvisning til den.
  • Konkurrencer på hjemmesiden. Ved konkurrencer opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Har du oprettet en profil, vil din deltagelse blive registreret på profilen. Oplysningerne bliver brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål med mindre andet udtrykkeligt er angivet.

7.5 Såfremt du tilmelder sig en service på DSB Plus, vil du for hver service blive oplyst om særlige brugervilkår og hvis nødvendigt blive bedt om at afgive et samtykke. Du vil eksempelvis blive bedt om at afgive dit samtykke, såfremt du ønsker at blive kontaktet af Selskabet med information om tilbud, produkter eller services, der kan have interesse for dig.

7.6 Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, jf. pkt. 7.3. Selskabet kan dog behandle oplysningerne længere i anonymiseret form.

7.7 Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der behandles. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

7.8 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

7.9 Den dataansvarlige er DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til DSB Kundecenter på kundehenv@dsb.dk mrk. Privacy.

7.10 Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark.

8. Andet

8.1 Brugernavn og password

8.1.1 Du har pligt til at behandle dit brugernavn og password fortroligt og du må således ikke udlevere det til andre.

8.1.2 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til DSB Plus uden et lovligt brugernavn og password.

8.2 Ændring af betingelser

8.2.1 Selskabet har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på DSB Plus, samt at nedlægge DSB Plus.

8.3 Ugyldighed

8.3.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.4 Lovvalg og værneting

8.4.1 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af DSB Plus. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke an-vendelse.

8.4.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af DSB Plus, skal afgøres ved de danske domstole.