Stort fald i antallet af rejser på grund af COVID-19 forårsager et underskud før skat på 119 mio. kr. i 1. kvartal

19. maj 2020 kl. 10:25
  • COVID-19 har i 1. kvartal påvirket resultat før skat negativt med mere end 200 mio. kr.
  • Efter vækst i rejsetallet i januar og februar faldt antal rejser markant i den sidste del af marts
  • Køreplanen er efter aftale med regeringen fastholdt i væsentligt omfang på trods af CO-VID-19-restriktionerne
  • Vi har gennemført en række aktiviteter for at sikre tryghed for kunder og medarbejdere
  • Likviditetsberedskab i form af bankfaciliteter er sikret for hele 2020
  • Vi forventer et markant underskud i 2020 på mindst 1 mia. kr. på grund af COVID-19. Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage
  • Punktligheden for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog ligger over kontraktmålene.


"Vi kører næsten fuld køreplan, og vi har dermed stort set alle de omkostninger, som vi har normalt, men vi mangler en meget stor del af passagerindtægterne."
Flemming Jensen, administrerende direktør

COVID-19 situationen
DSB er som de fleste danske virksomheder stærkt påvirket af COVID-19. Vores rolle som kritisk infrastrukturudbyder betyder, at vi skal bidrage med at køre tog - selv i krisetider. Vi er i tæt dialog med Transport- og Boligministeriet om hvilken køreplan, som i den givne situation er mest hensigtsmæssig ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. De, der skal på arbejde - herunder personale i sundhedssektoren - skal have mulighed for at køre med tog.

For at sikre at både vores kunder og vores medarbejdere kan have en tryg rejse, har vi iværksat en række initiativer i lyset af COVID-19 - herunder krav om pladsbillet i fjern- og regionaltogstrafikken, afstands-markeringer og ekstra rengøring. Disse initiativer skal også medvirke til at gøre det trygt at vende tilbage til toget i takt med genåbningen af Danmark.

COVID-19 og regeringens initiativer for at forebygge smittespredning i Danmark vil påvirke DSB’s økonomi i 2020 i betydeligt omfang. I 2. halvdel af marts har vi mistet passageromsætning og indtjening fra kiosker svarende til omkring 100 mio. kr. om ugen.

Samtidig har vi kun i begrænset omfang haft mulighed for at nedbringe vores omkostninger, fordi togdriften i betydeligt omfang har skullet opretholdes.

Regeringen har påbegyndt en gradvis genåbning af Danmark. Det er imidlertid usikkert, hvor hurtigt og i hvilket omfang kunderne vender tilbage. Det er blandt andet uvist, om der fastholdes myndighedskrav om afstand mellem kunder, et forhold der lægger begrænsninger på udnyttelsen af togenes kapacitet. Det er vores vurdering, at den negative påvirkning af DSB’s økonomi vil være betydelig i hele 2020.

Situationen er uden fortilfælde, og det er vanskeligt at fastsætte forventningerne til resultatet for 2020. På nuværende tidspunkt estimerer vi et underskud på mindst 1 mia. kr. Omfanget af den negative påvirkning er usikker, ligesom det er meget vanskeligt at forudse påvirkningen af rejsetal og økonomi i de følgende år.

Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer - herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19.

Økonomi - god start inden COVID-19
DSB realiserede i 1. kvartal 2020 et underskud før skat på 119 mio. kr. Resultatet er 86 mio. kr. lavere end i samme periode 2019. Nedgangen i resultatet skyldes helt overvejende effekten af COVID-19 i marts. Passageromsætningen er for perioden faldet med 204 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2019, hvilket alene kan henføres til den sidste del af marts.

DSB kom godt ind i det nye år. I januar og februar lå passageromsætningen over sidste år, vi vandt markedsandele over Storebælt, og vi havde rejsevækst i landsdelstrafikken, i S-tog og på de regionale strækninger. Det er udtryk for, at strategien om at investere i rejsevækst bar frugt fra årets start.

For månederne januar og februar var resultatet før skat godt 80 mio. kr. bedre end i samme periode 2019 - primært som følge af lavere afskrivninger.

I marts 2020 - hvor effekten af COVID-19 indtraf - var resultat før skat cirka 170 mio. kr. lavere end i marts 2019. Tages der højde for, at marts 2019 indeholdt 51 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger, er der for marts isoleret reelt tale om en forringelse af resultatet på 220 mio. kr. Det skyldes indtægtstabet i forlængelse af nedlukningen af Danmark.

Situationen vurderes løbende, og der er igangsat initiativer til reduktion af omkostningerne med 130 mio. kr. i 2020 - herunder stop for nyansættelser. Vi valgte endvidere med udgangspunkt i regeringens hjælpepakke at hjemsende cirka 1.750 medarbejdere ultimo marts.

Færre kunder som følge af COVID-19
Der blev i 1. kvartal 2020 foretaget 36,1 mio. rejser med DSB sammenlignet med 43,2 mio. rejser i samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 16 procent, hvilket udelukkende kan tilskrives COVID-19 krisen.

For månederne januar og februar ses en samlet vækst i antal rejser på 2 procent. Antal rejser over Storebælt havde den største fremgang med en samlet stigning på 10 procent i forhold til samme periode sidste år. Markedsandelen over Storebælt steg med 1,9 procentpoint. Der blev i januar og februar 2020 solgt 0,5 mio. Orange- og Orange Fri-billetter til rejser over Storebælt mod 0,3 mio. i samme periode 2019. Efter COVID-19 har vi af kundemæssige hensyn i en midlertidig periode  valgt at ophøre med salg af Orange- og Orange Fri-billetter. COVID-19 begyndte i marts for alvor at sætte sit præg på Danmark. Dette betød for marts et fald på 7,8 mio. rejser, svarende til 50 procent for måneden. Faldet af rejser er jævnt fordelt på alle markeder, dog størst for S-tog med 53 procent af rejserne.

I slutningen af marts satte COVID-19 effekten et tydeligt præg på salget. I sidste uge af marts faldt omsætningen med 83 procent i forhold til året før. Samme udvikling ses for S-tog, hvor passageromsætningen faldt med 78 procent i sidste uge af marts sammenlignet med sidste år.

Punktlighed lever op til kontraktmål
Kundepunktligheden for S-tog landede i 1. kvartal på 92,6 procent, hvilket er over trafikkon-traktens mål på 92,3 procent.

For Fjern & Regionaltog landede kundepunktligheden på 86,9 procent, og ligger dermed over trafikkontraktens mål på 78,7 procent.

 

Læs hele rapporten