Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr.

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
10. november 2016 kl. 10:51

Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet med 673 mio. kr. Nedskrivningen er årsagen til det negative resultat for årets første 9 måneder.

  • Kunderettidigheden for Fjern- & Regionaltog er 74,3 procent i årets første 9 måneder. Det er markant under målet på 81,8 procent i DSB’s trafikkontrakt med staten. Der er sket en mindre forbedring i 3. kvartal, men kunderettidigheden ligger fortsat under målet. Der er iværksat tiltag for at genetablere rettidigheden for Fjern- & Regionaltog på såvel kort som lang sigt
  • Kunderettidigheden for S-tog er 92,6 procent i perioden, og dermed lidt over kontraktmålet på 92,3 procent på trods af udfordringer med spor- og signalarbejder
  • Korrigeret for poster af engangskarakter udgør Resultat før skat 339 mio. kr. for de første 9 måneder mod 475 mio. kr. for samme periode i 2015. I samme periode er statens tilskud i form af trafikkontraktbetaling reduceret med 219 mio. kr. DSB’s underliggende økonomi er således fortsat solid
  • Den rentebærende gæld er i 2016 nedbragt med 747 mio. kr. til 6.415 mio. kr.
  • Fortsat kundevækst i S-togs- og regionaltrafik, der ikke er påvirket af sporarbejder, grænse- eller ID-kontrol
  • Den nye prisstruktur og det øgede udbud af Orange-billetter i IC- og lyntog er blevet godt modtaget af kunderne. Som noget nyt tilbyder DSB nu også billige Orange-billetter til kunder i regionaltogene
  • Regeringen har afsat 100 mio. kr. til Banedanmark til opstilling af ekstra master som forudsætning for bedre dækning langs skinnerne. Kombineret med DSB og teleselskabernes samarbejde om at installere signalforstærkere i tog og DSB’s installation af WiFi banes vejen for bedre internet i tog, som skal gøre toget til en funktionsdygtig arbejdsplads.

 Strategiske nøgletal 1.-3. kvartal 2016

Ikke tilfredsstillende rettidighed for Fjern- & Regionaltog
En kunderettidighed på 74,3 procent for Fjern- & Regionaltog i årets første 9 måneder er utilfredsstillende for DSB’s kunder og for DSB. Kunderettidigheden har været påvirket af sporarbejder og signalfejl, ID-kontrol ved togene til Sverige og grænsekontrol i togene fra Tyskland. Banedanmarks store sporarbejder på Østfyn omkring Kristi himmelfartsdag og pinse var udfordrende – i særdeleshed de akutte ændringer af togtrafikken, der opstod som følge af forsinkelser af sporarbejderne i sidste øjeblik.

Målet for kunderettidighed er 81,8 procent i DSB’s trafikkontrakt med staten. Dette er et både højt og ambitiøst mål, når der tages hensyn til en nedslidt infrastruktur og aldrende togflåde. Når DSB opfylder kravene til kunderettidighed, vil passagererne opleve, at de på hver femte rejse har en forsinkelse over 3 minutter i forhold til køreplanen. Som det fremgår af nedenstående tabel, ligger omkring halvdelen af de forsinkelser, som passagererne oplever, mellem 3 og 6 minutter.

FR længde på forsinkelse 1.-3. kvartal

I nedenstående tabel over årsager til forsinkelser over 3 minutter fremgår, at under halvdelen kan henføres til DSB. Den resterende del af forsinkelserne kan henføres til fejl i infrastrukturen og andre eksterne forhold, som for eksempel vejrlig.

FR Årsag til forsinkelse 1.-3. kvartal 2016

Kunderettidigheden er den rettidighed, som kunderne oplever på deres rejse. Når der tages højde for de forhold, som DSB ikke er ansvarlig for, fås operatørrettidigheden.

Operatørrettidigheden for de første 9 måneder er med 91,9 procent under trafikkontraktens mål på 93,8 procent. DSB’s togmateriel har ikke kørt med tilstrækkelig driftsstabilitet. DSB har med ekstern bistand netop afsluttet en analyse af den faldende driftsstabilitet målt som MDBF (Mean Distance Between Failures) – antal kørte kilometer mellem forsinkende hændelser. Der er ikke identificeret én enkeltstående årsag til den faldende MDBF-udvikling, og DSB har på baggrund af analysen igangsat en række konkrete tiltag til forbedring af driftsstabiliteten, herunder en udvidelse af værkstedskapaciteten.

DSB arbejder hårdt for at opfylde kundernes berettigede forventning til rettidighed. Det helt store løft i kunderettidigheden kommer gradvist med indførelsen af Banedanmarks nye signalsystem og elektrificering af togstrækningerne samt med DSB’s køb og indsættelse af nyt el-togmateriel.

Revurdering af IC4-togsæt
DSB udarbejder frem mod udgangen af 2016 en analyse og anbefaling vedrørende den fremtidige anvendelse af de resterende 77 IC4-togsæt samt en revurdering af værdiansættelsen.

Den bogførte værdi af IC4-flåden udgør 3,6 mia. kr. pr. 30. september 2016.

ID-kontrol og sporarbejder
ID-kontrollen ved togene til Sverige og grænsekontrollen i togene fra Tyskland er fortsat en betydelig gene for kunderne og belaster DSB’s togdrift og mulighederne for at levere et sammenhængende og rettidigt togprodukt.

Nedgangen i antal kunder over Øresund har bidt sig fast, og det er desværre uklart, hvor længe kravet om ID-kontrol vil blive opretholdt. I dette efterår gennemfører DSB en række test af alternative løsninger til at gennemføre ID-kontrollen med færre gener for kunderne.

Fjerntogstrafikken har de senere år været præget af de store sporarbejder på Vestfyn i 2015 og Østfyn i 2016, som har medført et betydeligt tab af kunder. DSB står foran at skulle genvinde de tabte kunder i et marked præget af stadig stigende konkurrence fra både privatbiler og langdistancebusser. Det kræver et øget fokus på konkurrencedygtighed - på såvel service som priser.

Kunderettede tiltag
DSB lancerede i maj 2016 en ny prisstruktur for Orange, som er blevet godt modtaget af kunderne. Der er solgt mere end dobbelt så mange Orange-billetter i perioden maj-september 2016 som i samme periode i 2015.

Som et nyt tilbud lancerede DSB salg af Orange-billetter til regionaltog 15. september. Produktet udbydes på strækninger over 7 zoner med en startpris på 39 kr. Produktet kan købes på dsb.dk og i DSB’s app.

DSB’s app er nu den tredje største salgskanal i DSB - kun overgået af Netbutikken på dsb.dk og billetautomater. Senest er blandt andet pendlerkort og 10-turskort introduceret i app’en.  

DSB relancerede 8. oktober 2016 DSB Døgnet med særligt billige togrejser i hele landet. Det blev som forventet en travl dag. På de mest attraktive afgange var der stående kunder, men generelt var der plads til kunderne, og trafikken blev afviklet med god rettidighed. Rejsetallet var 96 procent højere end på en tilsvarende lørdag i 2015.

Læs rapporten