Kvartalsregnskabsmeddelelse fra DSB

Kvartalsregnskabsmeddelelse fra DSB

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
23. maj 2012 kl. 16:40

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

(1. januar til 31. marts 2012)

"Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed" – Jesper T. Lok

 

Fortsat negativt resultat

DSB's resultat før skat udgjorde i 1. kvartal 2012 et underskud på 93 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 18 mio. kr. i 2011. Resultatet inkluderer hensættelser til fratrædelsesordninger der udgør 60 mio. kroner indgået pr. 31. marts 2012 og stigende omkostninger til erstatningsmateriel.

Flere kunder og færre forsinkelser

Fjern- & Regionaltog har oplevet en kundevækst på 3% og S-tog 6% sammenlignet med samme periode sidste år.

Siden årsskiftet er 95% af fjern- og regionaltogene og 96% af S-togene ankommet indenfor de mål, der er aftalt med Transportministeriet (5,59 min. for fjern- og regionaltog og 2.29 min. for S-tog). Vi har været hjulpet af en mild vinter og færre sporarbejder, men begynder også at se resultaterne af det tætte samarbejde med Banedanmark omkring "Kunder til tiden".

De kommende måneder omfatter imidlertid flere omfattende planlagte sporarbejder og byggeprojekter, hvilket ikke kan undgå at blive en udfordring for trafikafviklingen. Sammen med Banedanmark og DSB's øvrige samarbejdsparter vil vi arbejde på, at kunderne påvirkes mindst muligt heraf.

At rettidighed er meget væsentligt – hvis ikke ligefrem det væsentligste – for vores kunder viser kundetilfredshedstallene for 1. kvartal, som er steget pænt i forhold til 4. kvartal 2011. Omdømmetallene er imidlertid præget af de fortsatte økonomiske udfordringer, eftervirkningerne fra problemerne i Sverige og den uafklarede situation omkring IC4 togene. Det er navnlig gået ud over omdømmet blandt ikke-brugere, der er faldet markant, hvorimod brugere udvikler sig i en tilfredsstillende retning.

Fortsat uklarhed om IC4

I november 2011 måtte DSB indstille al drift med IC4, mens Havarikommissionen undersøgte to episoder med bremseproblemer. Samtidig blev DTU anmodet om, som uvildig og uafhængig instans, at rådgive om sikkerhedssystemet og tilhørende sikkerhedsprocesser. IC4 togene testkøres p.t., men det er stadig for tidligt at melde ud, hvornår de kan indgå i fast drift.

Sundt DSB

I starten af februar indgik DSB aftale med flere af de faglige organisationer om en række tiltag, der samlet skal forbedre DSB's økonomi i perioden 2012-2014. Aftalen med Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer cirka 4.400 af DSB's medarbejdere, heriblandt lokomotivførere, stationsbetjente og togpersonale gælder for 2012. Ifølge aftalen skal der reduceres for 167 mio. kr. i 2012, hvilket omfatter 368 stillinger. Dette vil ske gennem naturlig afgang, frivillig fratrædelse og omplacering, hvor medarbejdere tilbydes job andre steder i DSB. Samtidig skal der forhandles ny aftale for 2013-2014.

I februar underskrev DSB kontrakt om IT-drift med NNIT. Kontrakten har en værdi på cirka 600 mio. kroner over de næste fem år. Lidt flere end halvdelen af de cirka 100 medarbejdere, der har været beskæftiget med IT-drift, følger med til NNIT.

I april lukkede DSB Rejsebureau, hvilket betød afskedigelse af 42 medarbejdere, idet det lykkedes at finde job til de 72 øvrige medarbejdere andre steder i DSB. Togrejser til Europa vil, uanset lukningen, fortsat være en del af kerneforretningen.

Ultimo april lanceredes en plan, der frem mod 2014 skal være med til at genoprette DSB's økonomi, styrke DSB's grundprodukt og derved genvinde tilliden til DSB. Planen hedder Sundt DSB, og målet er at sikre et konkurrencedygtigt og pålideligt DSB. Sundt DSB sætter retningslinjerne for arbejdet de næste tre år og dermed frem til tidspunktet, hvor Transportministeriets nye trafikkontrakt skal træde i kraft.

I begyndelsen af maj gennemførte DSB afskedigelser af ledere og medarbejdere som opfølgning på en frivillig fratrædelsesordning., i alt 207 medarbejdere valgte at takke ja til tilbuddet om en frivillig fratrædelsesordning. Derudover gennemførte DSB i begyndelsen af maj afskedigelserne af yderligere 121 ledere og medarbejdere.

Med de tiltag, der gennemføres i indeværende år, er DSB på vej med genopretningen, men forventningerne til resultat før skat for 2012 forbliver et underskud.

Sverige og Tyskland

Den 1. maj 2012 overdrog DSB västtrafikken i og omkring Göteborg til SJ. Overdragelsen forløb godt. Trafikmyndigheden Västtrafik udtrykte i forbindelse med overleveringen anerkendelse af den måde, DSB Väst og SJ gennemførte operatørskiftet på, og som et mere synligt bevis herpå opnåede DSB Väst bonus i marts og april for den høje rettidighed. I årsregnskabet for 2011 blev der hensat 303 mio. kr. til imødegåelse af tab på aktiviteterne i DSB Väst. Heraf udgjorde hensættelse vedrørende garanti stillet overfor Västtrafik 310 mio. SEK. (svarende til godt 250 mio. kr.) Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stort det endelige tab bliver.

Roslagsbanan i Stockholmsområdet, som DSB driver frem til årsskiftet 2013, kører fortsat tilfredsstillende og lever resultatmæssigt op til forventningerne, mens de to øvrige svenske aktiviteter DSB Småland og DSB Uppland, der også kører tilfredsstillende, er negativt økonomisk påvirket af større omkostninger end forventet. I Tyskland er DSB's to operationer i Frankfurt am Main området inde i en fornuftig udvikling, og økonomien lever op til forventningerne.

DSB Øresund

I 1. kvartal havde DSB Øresund 5,6 mio. kunder, hvilket er på samme niveau som i 2011. Efter en udfordrende start på grund af en ændret køreplan i weekenderne i januar-februar, har DSB Øresund oplevet en forbedring af rettidigheden med en operatørrettidighed på 98,7%, hvilket opfylder kravet i Trafikkontrakten.

Bestyrelsen

På DSB's virksomhedsmøde den 24. april 2012 blev Helge Israelsen og Carsten Gerner valgt til DSB's bestyrelse. De to nye bestyrelsesmedlemmer afløste Lotte Littau Kjærgaard og Jens Iwer Petersen.

Læs kvartalsregnskabet her