DSB opnåede i 1. kvartal et resultat før skat på -33 mio. kr. Høj punktlighed for såvel Fjern- & Regionaltog som S-tog

09. maj 2019 kl. 10:01
  • Antal solgte rejser 2 procent højere end i samme periode i 2018
  • Lancering af DSB Orange Fri fordobler udbuddet af billige Orange-billetter
  • Stabil høj kundetilfredshed
  • Introduktion af ny DSB App
  • Indkøb af nye el-lokomotiver, nye togvogne og nye el-togsæt følger planen

Den 2. januar klokken 7:35 blev Danmark ramt af den værste togulykke i 30 år. Et lyntog med 131 passagerer blev ramt af dele fra et modkørende godstog. 8 passagerer omkom, og 16 kom til skade.

I tiden derefter har DSB bidraget til myndighedernes undersøgelser af hændelsesforløbet, ligesom en lang række initiativer er blevet gennemført overfor både de overlevende og de efterladte fra ulykken. Arbejdet er sket i tæt samarbejde med de øvrige aktører på beredskabsområdet - især Fyns Politi.

Den 14. marts kom havarikommissionen med en foreløbig konklusion om årsagen til ulykken: ”Havarikommissionen finder det på nuværende tidspunkt overvejende sandsynligt, at sættevognstrailerens kongetap ikke var låst fast i skamlen”.

Ulykken har medført nye retningslinjer for godstransport på Storebæltsbroen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har påbudt, at Banedanmark og jernbanevirksomhederne sikrer, at al godstransport på Storebæltsbroen sker under skærpede vilkår med hensyn til godstogenes fart i forhold til vindforholdene.

Det er fortsat - også i lyset af ulykken - trygt at tage toget. DSB’s kunder skal kunne tage sikkerhed for givet - det må vi aldrig.

Økonomi - som forventet nedgang i resultatet
DSB’s resultat før skat for 1. kvartal 2019 udgjorde et underskud på 33 mio. kr., hvilket er 394 mio. kr. dårligere end samme periode i 2018. Resultatet før skat er i 2019 negativt påvirket af fratrædelsesomkostninger på 51 mio. kr. i forbindelse med en reduktion af administrative stillinger i marts, mens 1. kvartal 2018 var positivt påvirket af indtægter på 267 mio. kr. fra salget af DSB’s kontorejendom på Kalvebod Brygge 32 i København.

Korrigeret for poster af engangskarakter udviser resultatet for 1. kvartal et overskud på 20 mio. kr. Det er 94 mio. kr. lavere end i samme periode i 2018, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 114 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal er præget af stagnerende indtægter samt stigende omkostninger. Forberedelse af kommende togmaterielanskaffelser og gennemførelse af en flerårig digitaliseringsplan samt almindelig løn- og prisudvikling har betydet øgede omkostninger. Resultatet er på linje med forventningerne for året om et nul-resultat.

Passageromsætningen er på niveau med 1. kvartal 2018. Det er positivt, at vi samlet set sælger flere rejser. Som følge af vores målrettede strategi med at øge udbuddet af billige Orange- og Orange Fri-billetter sker salget dog til en lavere gennemsnitspris pr. rejse.

Den rentebærende gæld udgjorde 3.784 mio. kr. pr. 31. marts 2019 og er nedbragt med 76 mio. kr. i forhold til 31. december 2018 og med 619 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2018.

Flere kunder og kundetilfredsheden fastholdt på et højt niveau
I årets første tre måneder blev der foretaget 46,0 mio. rejser med DSB i Danmark. Dette er en stigning på 0,9 mio. rejser svarende til 2 procent i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen kan hovedsagelig tilskrives, at påsken i 2019 faldt i 2. kvartal og er primært drevet af en stigning i antal rejser i S-tog og regionaltogsrejser på Sjælland.

Antal rejser Øst/Vest (over Storebælt) er 1 procent højere i forhold til samme periode sidste år. Med introduktionen af Orange Fri den 18. februar er det i slutningen af kvartalet lykkedes DSB at genvinde markedsandele over Storebælt for første gang i flere år. Samlet set taber DSB dog markedsandele på 0,3 procentpoint, hvis man ser på kvartalet som helhed.

Den nye Orange Fri-billet er langt billigere end en standardbillet med omstigning til anden kollektiv transport, og hvor takster skal aftales mellem trafikselskaberne. I forbindelse med lanceringen har DSB fordoblet antallet af billige Orange- og Orange Fri-billetter, så der hver uge er 120.000 billige billetter til salg fordelt på langt flere afgange over Storebælt. Den nye Orange Fri-billet kan købes helt frem til afgang, og billetten kan refunderes op til 30 minutter før, toget skal køre, hvilket giver plads til at planlægge - og ændre planer.

Kundetilfredsheden for 1. kvartal 2019 ligger samlet set på 8,1 (på en skala fra 0-10), hvilket er på niveau med 2018. Der er en meget stor sammenhæng mellem punktlighed og kundernes tilfredshed med DSB.

I forlængelse af takstreformerne på Sjælland og i Vestdanmark har vi i 1. kvartal 2019 arbejdet med strukturen for rejser Øst/Vest (over Storebælt). Forenklingen giver blandt andet kunderne lettere adgang til billigere billetter på afgange med ledig kapacitet, en tydelig sammenhæng i priserne, udfaser 10-turs kort og pap-pendlerkort samt giver mulighed for pendlerkort på App og rejsekort.

I marts lancerede vi en ny DSB App, som foreløbig 490.000 kunder har hentet. Den nye App er mere brugervenlig og robust end den tidligere. Desuden er trafikinformation og billetsalg i højere grad end tidligere integreret i App’en, ligesom billetter er knyttet til brugerens profil og kan flyttes til en anden telefon inden for billettens gyldighedsperiode.

Høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
I S-togstrafikken er den høje punktlighed fra 2018 videreført i 1. kvartal 2019. Både operatørpunktligheden - den del af punktligheden som DSB har ansvaret for - og kundepunktligheden er steget og ligger med henholdsvis 98,9 procent og 94,5 procent over kontraktmålet med staten.

Også for Fjern- & Regionaltogstrafikken er punktligheden steget. Med en operatørpunktlighed på 96,0 og en kundepunktlighed på 83,8 procent ligger begge punktlighedsmål over kontraktmålet med staten. Som helhed kommer 8 ud af 10 kunder i Fjern- & Regionaltogstrafikken frem til tiden.

Den positive udvikling i punktligheden skyldes, at den nye køreplan for 2019 er mere robust, samt at der har været færre fejl på infrastrukturen og det kørende materiel. Samtidig har vintermånederne været forholdsvis milde.

Banedanmark har også i 2019 planlagt en lang række sporarbejder. Fra marts til september skal de udføre ekstraordinært store sporarbejder på Sjælland, hvor de blandt andet opgraderer skinner, signaler og broer. Strækningerne mellem Korsør og Roskilde samt mellem Ringsted og Nykøbing Falster/Rødby vil blive berørt. Det betyder, at vi i perioden kommer til at besvære vores kunder med længere rejsetid og færre siddepladser. I forbindelse med sådanne større sporarbejder er en fælles indsats særdeles vigtig. Vi har derfor et tæt samarbejde med Banedanmark for at minimere generne så meget som muligt for vore kunder.

”Det er meget tilfredsstillende for vores kunder og os, at punktligheden gennem hele 1. kvartal lå på et højt niveau.” Flemming Jensen, administrerende direktør

Nye moderne tog vil effektivisere og stabilisere togdriften
Det er vores mål at udskifte de aldrende dieseldrevne tog til fordel for en moderne, ensartet elektrisk togflåde med de fordele, det giver kunderne.

Det er en gennemgribende fornyelse af togflåden, som er nødvendig for at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen frem mod 2030.

DSB og Siemens indgik i 2018 en aftale om levering af 42 nye Vectron el-lokomotiver. De nye el-lokomotiver vil løbende blive sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland fra 2021.

Indkøb af såvel nye el-togsæt som nye togvogne blev sendt i udbud i 2018.

For nye togvogne har DSB i marts 2019 modtaget to indikative forhandlingstilbud fra henholdsvis Siemens og Talgo, og vi har igangsat en evaluering af tilbuddene. Projektet følger tidsplanen og det forventes, at tildeling af kontrakt sker i december 2019.

Anskaffelsen vil være en rammeaftale, der omfatter 8 vognstammer med en kapacitet på mindst 440 passagerer pr. vognstamme og med mulighed for at anskaffe yderligere vognstammer eller individuelle vogne. Derudover skal der indgås en reservedelsaftale, hvor leverandøren forpligter sig til at levere reservedele til vognene i 16 år med mulighed for forlængelse op til 30 år.

Vedrørende nye el-togsæt har vi ligeledes i marts måned modtaget fire indikative forhandlingstilbud fra henholdsvis Alstom, Bombardier, Siemens og Stadler, og evalueringen af tilbuddene er påbegyndt. Projektet følger tidsplanen, og det forventes, at tildeling af kontrakt sker i august 2020.

Udbuddet af nye el-togsæt lyder på minimum 100 togsæt. De første togsæt forventes indsat fra 2024 og fremefter for at erstatte IC3- og IC4-togsæt. Det endelige indsættelsestidspunkt samt leveringstakten vil dog først være kendt, når der i 2020 er skrevet kontrakt.

Forhandlinger mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund
I den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund er det mellem DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres.

Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019. Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelserne mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.

DSB er optaget af, at alle medarbejdere hurtigst muligt får sikkerhed for deres fremtidige arbejdsvilkår.

 

Læs hele rapporten