DSB opnåede i 1. halvår et resultat før skat på 344 mio. kr.

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
23. August 2018 kl. 10:10

DSB opnåede i 1. halvår et resultat før skat på 344 mio. kr. Høj punktlighed for S-tog, mens punktligheden for Fjern- & Regionaltog er udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel

  • Fald i antal solgte rejser på 1,5 procent samt fald i passageromsætning på 2,4 procent i forhold til 2017
  • Pris på pendlerkort over Storebælt er nedsat med 15 procent
  • Fortsat markant vækst på 32 procent i salget af Orange-billetter
  • Tillægskontrakt reducerer kontraktbetalingen til DSB med cirka 100 mio. kr. i 1. halvår
  • Hovedparten af ME-lokomotiverne er tilbage i passagerdrift – erstatning på 5,2 mio. kr. er udbetalt til kunderne som kompensation for fyldte tog og aflysninger
  • Stabil kundetilfredshed på trods udfordringer med sporarbejder og ME-lokomotiver
  • Bredt politisk flertal godkender udbud af nye el-togsæt og nye vogne. Endvidere er det godkendt, at DSB kan indkøbe yderligere 16 el-lokomotiver.

”Vi er meget glade for, at et bredt politisk flertal står bag beslutningen om indkøb af en ny, moderne og ensartet togflåde. Det vil give en bedre kundeoplevelse og være til stor gavn for hele samfundet.” Flemming Jensen, administrerende direktør

Robust økonomi
DSB opnåede i 1. halvår et resultat før skat på 130 mio. kr. korrigeret for poster af engangskarakter. Det er 156 mio. kr. lavere end i samme periode i 2017, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 286 mio. kr.

Det lavere korrigerede resultat i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt reduceret kontraktbetaling med ca. 100 mio. kr., svarende til 7,6 procent, samt faldende passageromsætning på 67 mio. kr., svarende til 2,4 procent. Resultatet er positivt påvirket af lavere omkostninger, blandt andet som følge af en effektivisering af administrationen med cirka 100 stillinger.

Den rentebærende gæld er nedbragt med 830 mio. kr. i forhold til 31. december 2017 og med 1.661 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017.

Samlet set er der i lighed med de senere år en grundlæggende sund økonomi.

S-tog til tiden - punktlighed i top og opfyldelse af kontraktmål
I S-togstrafikken er den høje punktlighed fra 2017 videreført i 1. halvår 2018. Både kundepunktligheden – det med Banedanmark fælles mål for punktlighed på 3 minutter – samt operatørpunktligheden – den del af punktligheden som DSB alene står til ansvar for – ligger med henholdsvis 93,0 procent og 98,4 procent over kontraktmålet med staten. De 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog er dermed nået frem til tiden i langt de fleste tilfælde.

Nogle kunder er dog negativt påvirket af, at Banedanmark også i 2018 gennemfører en række sporarbejder, herunder en tre måneders totalspærring af Frederikssundsbanen hen over sommeren. Vi har et tæt samarbejde med Banedanmark om planlægning af den erstatningskørsel, der skal sikre, at kunderne kan komme frem, når der ikke kører S-tog.

Fremtidens førerløse S-tog
S-banen har i international sammenligning en høj punktlighed og ligger også i top på sikkerhed, komfort og effektivitet. Det er vigtigt at fastholde dette, især for de mange kunder i hovedstadsområdet, som er afhængige af velfungerende S-tog.

Det er forventningen, at de nuværende S-tog skal udskiftes over en årrække omkring 2030. Et flertal i Folketinget (regeringen, DF og RV) har i den forbindelse indgået en politisk aftale om, at de nye S-tog skal være førerløse. Det fremgår af aftalen, at der skal udarbejdes en organisatorisk analyse, og at parterne ønsker, at der i analysen tages udgangspunkt i et offentligt privat partnerskab med DSB som den offentlige part.

Automatisering af togdriften på S-banen er en stor og vanskelig udviklingsopgave med en kompliceret transition. En model med DSB som den offentlige part giver mulighed for, at vi kan udnytte vores indgående kendskab til S-banens infrastruktur og vores gode samarbejde med de øvrige parter i hovedstadens kollektive trafik. Dette vil medvirke til, at omstillingen gennemføres med den bedst mulige håndtering af de risici, der følger af transitionen, så der i hele perioden fortsat sikres høj punktlighed og en god kundebetjening.

Hertil kommer, at vi i forbindelse med anskaffelsen af den nye elektriske togflåde har organiseret en professionel togindkøbsorganisation, som også i forbindelse med indkøb af nye førerløse S-tog vil kunne udnytte sin erfaring og ekspertise.

Endvidere giver modellen også mulighed for, at vi over tid kan optimere anvendelsen af medarbejderressourcerne i hele virksomheden, når S-togsdriften gradvist får behov for færre medarbejdere. Optimal anvendelse af tjenestemændene i en sådan overgangsperiode har meget stor økonomisk betydning.

Punktlighed for Fjern- & Regionaltog er udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel
Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog har i 2. kvartal 2018 udviklet sig negativt. I 1. kvartal 2018 opfyldte kundepunkligheden kontraktmålet med staten, men med et resultat på 74,7 procent for 2. kvartal 2018 lander den samlede kundepunklighed for 1. halvår på 78,7 procent. Dette er under kontraktmålet på 82,9 procent. Faldet kan blandt andet henføres til problemer med spor og signaler, samt forsinkelser fra tog der ankommer fra Sverige.

Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog ligger på 94,6 procent i 1. halvår 2018 og er dermed over kontraktmålet med staten.

Vores kunder på Kystbanen har de seneste måneder været særlig ramt af en utilfredsstillende punktlighed. Ud over en række hændelser på infrastrukturen har der været problemer med signaludstyret på togene. Hertil kommer, at forsinkelser fra Sverige har påvirket punktligheden negativt.

Vi er meget opmærksom på udfordringerne på Kystbanen og vurderer løbende, hvad vi kan gøre for at forbedre kundepunktligheden. Vi har iværksat et projekt, der blandt andet skal forbedre udvekslingen af togsæt mellem værksteder og driften samt sikre, at de rette personaleressourcer er på rette sted på rette tidspunkt. Hertil kommer, at vi har dialog med Skånetrafiken om, hvordan forsinkelser fra Sverige kan reduceres. Endelig har transport-, bygnings- og boligministeren besluttet at igangsætte en analyse af kapacitetsudfordringerne for togdriften i hovedstadsområdet. Analysen skal blandt andet undersøge, hvordan der opnås en mere stabil togdrift på Kystbanen.

I januar tog DSB 33 ME-lokomotiver ud af drift og til eftersyn, da der blev fundet begyndende revner i nogle af akslerne. ME-lokomotiverne er løbende genindsat i drift i takt med, at de er blevet tjekket og repareret. Mange af vores kunder på Sjælland har som følge af problemerne med ME-lokomotiverne været udsat for store gener, da der har været færre tog, færre siddepladser, aflysninger og mange mennesker i togene. På den baggrund har vi valgt at udbetale en erstatning på i alt 5,2 mio. kr. til godt 5.000 kunder på de berørte strækninger; København - Kalundborg, Køben-havn - Nykøbing F, Roskilde - Køge - Næstved, København - Roskilde samt København - Ringsted.

Kunderne – stabil kundetilfredshed i et udfordret marked
I årets første halvår blev der foretaget 93,2 mio. rejser med DSB i Danmark. Dette er et fald på 1,4 mio. rejser svarende til 1,5 procent i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes hovedsagelig et fald i antal rejser i S-tog foranlediget af store sporarbejder på S-banen over det seneste års tid.

For Fjern- & Regionaltog er konkurrencesituationen på rejser over Storebælt skærpet, og der har været et fald i antal rejser på 4,5 procent i forhold til 1. halvår 2017. Det er især biltrafikken, der vinder markedsandele, og nedsættelsen af broafgiften over Storebælt i 2018 har øget konkurrencepresset på toget yderligere. Også bustrafikken over Storebælt er i 1. halvår 2018 vokset.

Blandt andet for at imødegå den øgede konkurrence har vi valgt at sænke priserne for pendlerkort over Storebælt med 15 procent. Det betyder eksempelvis, at en pendler mellem Aarhus og København hver måned sparer 751 kr., og en pendler mellem København og Odense sparer 652 kr.

Kunderne er fortsat glade for Orange-konceptet med salg af billige billetter på afgange med ledig sædekapacitet uden for myldretiderne. Med en Orange-billet fra 99 kr. mellem Aarhus og København er der mulighed for at rejse mellem landsdelene til en konkurrencedygtig pris. I 1. halvår 2018 er der solgt knap 800.000 Orange-billetter over Storebælt, svarende til en stigning på 32 procent.

Kundetilfredsheden for 1. halvår 2018 ligger samlet set på 8,1 (på en skala fra 0-10), hvilket er på niveau med både 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Tilfredsheden med Fjern- og Regionaltog er dog en vigende, hvilket bekræfter, at der er en stor sammenhæng mellem punktlighed og kundernes tilfredshed med DSB.

I regi af samarbejdet i Bus & Tog er det besluttet, at der fremover foretages en fælles årlig passagertilfredshedsanalyse for kunderne i bus, metro og tog. Formålet er blandt andet at skabe et fælles værktøj, som skal medvirke til, at den kollektive trafik hænger bedre sammen for kunderne, og dermed opnå en større kundetilfredshed.

Generelt arbejdes med at udvikle og lancere mere enkle og kommercielt attraktive billetprodukter, og som led heri forberedes en større forenkling af det samlede produktudbud.

Nye moderne tog vil effektivisere og stabilisere togdriften
Det er vores mål at udskifte de aldrende dieseldrevne tog til fordel for en moderne og ensartet elektrisk togflåde med de fordele, det giver kunderne.

I juni godkendte forligskredsen bag aftalen om udbud af nye el-togsæt (regeringen og DF, S, RV, ALT og SF), at DSB kunne udsende udbudsmateriale for indkøb af nye el-togsæt. Udbudsmaterialet er efterfølgende den 26. juni 2018 offentliggjort på EU-portalen for udbud. Udbuddet omfatter cirka 150 el-togsæt til indsættelse i den danske indenrigstrafik. De nye el-tog forventes løbende indsat i passagerdrift fra 2024.

Samtidig blev der indgået politisk aftale om (indgået af alle Folketingets partier), at DSB kan udsende udbudsmateriale for indkøb af nye vogne. Udbuddet af nye vogne vil omfatte anskaffelse af 40-56 vogne med henblik på dannelse af 8 stammer af vogne med el-lokomotiver i begge ender. Det forventes, at de nye vogne kan indsættes i passagerdrift fra begyndelsen af 2022.

I forbindelse med den politiske aftale om nye vogne blev det samtidig besluttet, at DSB kan udnytte optionen med Siemens om at indkøbe yderligere 16 el-lokomotiver. Optionen blev indgået i tilknytning til den aftale vi indgik med Siemens i marts om køb af mindst 26 el-lokomotiver, som løbende sættes i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland fra 2021. Hermed øges togflådens robusthed.

Indkøb af det nye togmateriel vil forbedre forholdene for vore kunder og er en gennemgribende fornyelse af togflåden, som er nødvendig for at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen frem mod 2030.

Materielkøbet er planlagt i nøje sammenhæng med de foreliggende planer for Banedanmarks udrulning af det nye signalsystem og elektrificeringen af hovedstrækningerne. Gennemførelse af disse store infrastrukturprojekter til tiden er afgørende for, at det materiel, vi investerer i, kan indsættes i drift til gavn for kunderne. Vi har en tæt dialog med Banedanmark om de store projekter og vores muligheder for at bidrage til en effektiv gennemførelse.

Læs rapporten