DSB har en kundeambassadør. Hun hedder Helle Fuhrmann.

DSB's kundeambassadør skal være med til at sikre, at du som kunde får den service, du som kunde forventer eller er berettiget til. Det gælder, uanset om du er kunde i Fjern- og Regionaltog eller DSB S-tog.
Kundeambassadøren behandler henvendelser fra kunder, som tidligere har fået deres sag behandlet i DSB men ikke mener, at de har fået et tilfredsstillende svar på deres henvendelse. 
Kundeambassadørens behandling af kundernes henvendelser kan resultere i anbefalinger af ændring i tidligere afgørelser, ændring af regler og processer eller forbedring af den information DSB giver til kunderne.
Kundeambassadøren vil desuden følge op på de henvendelser, som kunderne sender til DSB for at afdække generelle svagheder og forbedringsmuligheder.

Kundeambassadøren kan på eget initiativ tage emner op, som har påkaldt sig Kundeambassadørens opmærksomhed og gennemføre en undersøgelse af området.
Kundeambassadøren kan ud fra sin undersøgelse komme med anbefalinger og pege på indsatsområder for tiltag som DSB kan gennemføre for at forbedre kundetilfredsheden.

Kundeambassadøren anbefaler forbedringer

Billetter og kundeinformation til turister
24. februar 2016
Udvalget af billetter til rejser med offentlig transport i Københavnsområdet er omfattende og varieret. Derfor kan turister, der ønsker at benytte den offentlige transport, have vanskeligt ved at vælge og købe billet til rejsen. 

Kundeambassadøren har derfor, på opfordring fra DSB’s Kommerciel Direktør, set nærmere på, hvilke konkrete udfordringer turister står over for.

Fokus for undersøgelsen har været problemstillinger relateret til:

  • Udbuddet af produkter relevant for turister
  • Priser og rabatter
  • Hjælp og vejledning om valg og køb af billet

 Læs hele anbefalingen her

Kundeambassadørens rapport om Rejsekort
11. september 2015
Kundeambassadøren har lavet en undersøgelse af DSB’s kunders udfordringer med at bruge rejsekort til betaling af deres rejser. Undersøgelsen har haft fokus på de områder, som kunderne har henvendt sig om til Kundeambassadøren og til DSB Kundeservice.

Rejsekort er en grudlæggende fornyelse af måden at betale for sine rejser. Det forudsætter tilegnelse af ny adfærd og nye vaner – det har for nogle kunder været vanskeligt. Det er Kundeambassadørens vurdering, at DSB er ansvarlig for at hjælpe kunderne til på bedst mulig måde at blive fortrolig med at benytte rejsekort.

I undersøgelsen er 11 problemstillinger blevet nærmere analyseret. Der har vist sig to generelle problemstillinger, som relaterer sig til:

  • Økonomiske konsekvenser for kunden grundet fejl hos DSB
  • Økonomiske konsekvenser ved manglende efterlevelse af de nye krav til adfærd

Kundeambassadørens anbefalinger blev afleveret til DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen den 7. juli 2015.

Anbefalingen kan læse her

Misbrug af identitet ved kontrol i toget
18. februar 2014
DSB udsteder dagligt kontrolafgifter, som er stilet til personer, der efterfølgende bestrider, at de har foretaget den pågældende rejse. Det kan der være to grunde til: Enten har vedkommende været med toget, men forsøger at slippe for at skulle betale afgiften, eller vedkommende har ikke rejst med toget på det pågældende tidspunkt, og står i en situation, hvor der er sket et misbrug af personens identitet.
Misbruget er til gene både for DSB's kunder og for DSB, og med det formål at undgå dette misbrug, har Kundeambassadøren anbefalet at:

  • DSB fortsat har fokus på at de eksisterende retningslinjer ved kontrol i toget følges nøje, herunder at den foreviste legitimation og øvrige forhold fra kontrollen grundigt dokumenteres
  • der etableres en proces for sagshåndtering, der bidrager til at få misbruget stoppet, herunder inddragelse af den forurettede

Læs hele anbefalingen her

Informationer om takstzoner
11. februar 2013
Informationer om takstzoner er af central betydning for kunderne. Kundeambassadøren har gennemført en undersøgelse af, hvilke informationer kunderne får på stationen og andre steder undervejs på rejsen. Formålet har været at vurdere, om der er behov for yderligere, tydeligere eller mere målrettet information, som kan gøre det enklere for kunderne at være selvbetjente. 

Kundeambassadøren kan konstatere, at der er grund til at rejse kritik af omfanget af de informationer, kunderne har adgang til på stationerne. Kritikken angår primært indholdet men omfatter også placeringen af de oplysninger, kunder på rejse selv kan finde på stationerne på informationstavler og lignende.
Læs hele anbefalingen her

Billetpriser pensionister
16. juli 2012

Kundeambassadøren har afsluttet sin undersøgelse af billetpriser for pensionister og afleveret sine anbefalinger til DSB.

Kundeambassadøren ønskede at undersøge grundlaget for kundernes kritik der især var rettet mod store prisstigninger i januar 2012.

Kundeambassadøren kan konstatere, at der har været grundlag for den rejste kritik. Kritikken samler sig især om den information som har været tilgængelig for pensionisterne.
Læs hele anbefalingen her
Se pressemeddelelse

UddannelsesKort og HyperCard
26. april 2012
Kundeambassadøren har afsluttet sin undersøgelse af udstedelsen af HyperCard og UddannelsesKort og overgivet sine anbefalinger til DSB’s administrerende direktør.

Kundeambassadøren ønskede at undersøge grundlaget for de mange henvendelser til DSB om udstedelse af HyperCard og UddannelsesKort. Kundeambassadøren kan konstatere, at der har været grundlag for kundernes kritik.
Læs hele anbefalingen her
Se pressemeddelelse

 

Kundeambassadøren udgiver sin halvårsrapport

Statusrapport 2. halvår 2015
5. april 2016
Kundeambassadørens statusrapport for 2. halvår 2015 er i dag lagt ud på DSB’s hjemmeside.

 Klager
Som statistikken viser, har der i 2015 været et fald i antallet af klager til Kundeambassadøren. Fra 2014 til 2015 er der sket et fald på 22 %. Der var 274 kunder, der klagede til Kundeambassadøren i løbet af 2. halvår 2015.  

82 % af kunderne fik et nyt svar på deres klage, efter at Kundeambassadøren havde vurderet sagen. Heraf fik knap halvdelen af kunderne medhold i deres klage, de øvrige fik et mere uddybende svar, med en tydeligere begrundelse af hvad der var baggrunden for DSB’s afgørelse i sagen.

Flest kunder klagede over, at de havde fået udstedt en kontrolafgift, som de ikke mente var berettiget.

Andelen af kunder, der løfter sin klage til Kundeambassadøren, udgør 0,5 % af de klager, som DSB Kundeservice modtager.

Anbefalinger
Kundeambassadøren har i december måned afleveret sine konklusioner og anbefalinger til DSB om tilbud til turister i Hovedstadsområdet. DSB har på den baggrund igangsat en række initiativer. Anbefalingen kan læses her

I 2. halvår 2015 har Kundeambassadøren igangsat 3 nye undersøgelser; Oprydning af cykler på DSB’s områder, kommunikation med DSB’s kunder omkring økonomiske mellemværender ”Det Gode Svar” og Trafikinformationer ved akut opståede forsinkelser.

Kundeambassadøren har, med afsæt i individuelle kundeklager, afleveret 12 anbefalinger til DSB med generelle anbefalinger til forbedringer - heraf flere af principiel betydning. I statusrapporten er der et kort resume af anbefalingerne.

Læs den fulde rapport her

Statusrapport 1. halvår 2015
11. september 2015
Kundeambassadøren udgiver sin statusrapport for 1. halvår 2015.

Der er 241 kunder, der har klaget til Kundeambassadøren i løbet af 1. halvår 2015. 75 % af disse kunder fik et nyt svar på deres klage, efter at Kundeambassadøren havde vurderet sagen. Der er i det nye svar fra Kundeambassadøren ofte behov for en tydeligere begrundelse for den afgørelse, DSB har truffet i sagen. Kun i ca. 20 % af klagerne er der behov for at ændre DSB’s afgørelse.

Hovedparten af klagerne til Kundeambassadøren drejer sig fortsat om en kontrolafgift.

Kundeambassadøren har i juni måned afleveret sine konklusioner og anbefalinger til DSB om Rejsekort. I Kundeambassadørens statusrapport er der et kort resume af anbefalingerne. Kundeambassadørens anbefalinger blev afleveret til DSB’s administrerende direktør Flemming Jensen den 7. juli 2015. Rapporten kan læses her

I rapporten kan du også læse mere om, hvorfor kunderne klager til Kundeambassadøren, og få indblik i de områder Kundeambassadøren har anbefalet DSB at skabe generelle forbedringer til gavn for kunderne.

Læs den fulde rapport her

Statusrapport 2. halvår 2014
27. marts 2015
Kundeambassadørens statusrapport er i dag lagt ud på DSB’s hjemmeside.

Som rapportens statistik viser, er der flere kunder, der klager til Kundeambassadøren. Fra 2013 til 2014 er der sket en stigning i antallet af henvendelser på 60 %. I 2014 var der i gennemsnit 55 kunder, der hver måned klagede til Kundeambassadøren.

Godt 60 % af kunderne får et nyt svar, efter at de har klaget til Kundeambassadøren.

Tendenser – hvorfor klager kunderen

Kunderne klager især til Kundeambassadøren over en udstedt kontrolafgift. Dette er en naturlig konsekvens af, at der bliver udstedt flere kontrolafgifter efter indførslen af et nyt billetteringskoncept fra 1. januar 2014. Efter 1. januar 2014 får alle der ikke har gyldig billet udstedt en kontrolafgift - der foretages ikke individuelle vurderinger i toget. Hvis kunden har indsigelser over kontrolafgiften, skal de kontakte DSB Kundeservice. Også den nye ordning for kunder, der har glemt deres periodekort, giver anledning til flere henvendelser.

Kundeambassadøren modtager fortsat mange henvendelser om Ungdomskort – ca. 10% af alle sager. Antallet skal dog sættes i perspektiv til, at Ungdomskort er det produkt, som DSB sælger flest af. Der er sket en stigning i antal henvendelser om Rejsekort – især vedr. spærring af kundens kort. Et andet tilbagevendende klagepunkt er, at kunderne har manglet information på rejsen. 

I rapporten er et overblik over de anbefalinger, Kundeambassadøren har afleveret til DSB’s direktører.

Klagekultur, forbrugerbeskyttelse og formidling af aftalevilkår er andre emner, Kundeambassadøren har kommenteret i rapporten.

Læs den fulde rapport her

Statusrapport 1. halvår 2014
3. oktober 2014
Kundeambassadøren udgiver sin statusrapport for 1. halvår 2014.

I rapporten sætter Kundeambassadøren fokus på det store udbud af forskellige billettyper, som for nogle kunder gør det vanskeligt at vælge den rigtige billet til rejsen.

Et stigende antal  kunder vælger at skrive til Kundeambassadøren – det kan du læse mere om i kapitel 2 i statusrapporten.

For halvdelen af de kunder, der har kontaktet Kundeambassadøren, blev der truffet en ny afgørelse i deres sag.

I rapporten er et kort resume af de principielle sager og projekter, Kundeambassadøren har rejst over for DSB i 1. halvår 2014.

Sidste afsnit i rapporten belyser, hvor vanskeligt det kan være for kunderne at gennemskue deres klagemuligheder og rettigheder i forbindelse med en rejse, som kunden ikke har været tilfreds med.

Læs den fulde rapport her

Statusrapport 2. halvår 2013
7. marts 2014
Kundeambassadøren har udarbejdet sin statusrapport for 2. halvår 2013.

Statusrapporten indeholder 5 afsnit.
I det første afsnit sætter Kundeambassadøren fokus på DSB’s kunder i en digitaliseret verden. 

Herudover kan du læse om kundehenvendelserne til Kundeambassadøren.
Antallet af henvendelser til Kundeambassadøren i 2013 er tæt på at være fordoblet i forhold til 2012. Kunderne får i halvdelen af sagerne medhold - enten fordi der er behov for at finde en ny løsning eller der kan være behov for en mere uddybende begrundelse for DSB's afgørelse.
Kun nogle ganske få af Kundeambassadørens afgørelser, er blevet bragt videre til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 

Kundeambassadøren tager løbende sager af principiel betydning op af egen drift, nogle af vidtrækkende betydning, andre af mere begrænset rækkevidde for DSB, selv om de kan være betydningsfulde for den enkelte kunde. I rapporten er et kort resume af de sager, Kundeambassadøren har rejst over for DSB i 2. halvår 2013.

Sidste afsnit i rapporten drejer sig sig om punktlighed - når tiden er vigtig.

Læs den fulde rapport her

 

 


Hvis du vil klage

Har du en klage over en rejse med DSB, skal du henvende dig til DSB's kundecenter, der altid vil være de første til at se på din sag.

Hvis du har modtaget et skriftligt svar fra DSB, og du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du henvende dig til 
Kundeambassadøren.

Forretningsbetingelser

Måske kan du finde svar på dit spørgsmål i DSB's forretningsbetingelser